Bienvenido a mi web

BUSCADOR

dimarts, 16 d’octubre del 2007

TESTING AN INTERNATIONAL TOURIST ROLE TYPOLOGY

Introducció:

L'estudi de Chul-min Mo, es basa en molt autors però treballa bàsicament la teoria/estudi de Cohen.
  • Defineix les motivacions del turista per realitzar el viatge en:
- sociodemogràfiques
- motivacions (negoci, oci....)
- activitats turístiques
- experiències viscudes
- formes de vida i valors

  • Tipus de turista: (organitzats de menor a major grau d'aventura)
a) masses turistes organitzades
b) masses turistes individuals
c) explorador
d) rodamón (drifter)

S'han realitzat tot tipus d'estudis (empírics i no empírics) per poder determinar amb més exactitud la tipologia de turistes.
Cohen va fer diferents estudis amb aquest objectiu i el qual ha facilitat la tasca dels professionals del turisme preperant-se per la part del sector turístic que més els ha interessat.

Metodologia:

La metodologia que fa servir es basa en la d'altres autors i la seva pròpia experiència per a realtizar l'estudi del rol del turista.
estudi basat en 2 escales al mateix temps subdividies en diferents estats:

Escala 1: Desenvolupament de l'escala: conté 5 estats.

1r estat: Identificació de les dimensions de la tipologia turística construïda per Cohen.
2n estat: Generació dels articles de l'escala:
Revisió i estudi de les teories de Cohen i altres autors sobre micro-nivel, macro-nivel i articles socials del contacte.
3r estat: Col·lecció de dades i marc de la mostra:
Fa servir 3 grups de persones per capturar la diversitat de papers identificats per Cohen.
En cada una de les mostres es passen enquestes a grups de persones d'àmbits diferents amb o sense experiència de viatge.
4rt estat: Fiabilitat del desenvolupat:
Tria de 20 dels articles més fiables utiltzats en l'estat 2.
Tractant temnpes com: "dimensió orientada a la destinació" (macro-nivel)
"dimensió dels serveis del recorregut" (micro-nivel)
"dimensió social del contacte"(articles socials del contacte)
5è estat: Dividit en 3 subgups segons la taula de resultats:

a) Fiabilitat de l'escala:(dades utlitzades)
- Destination Oriented Dimensions (DOD)----> com és el país.
- Tourist Service Dimensions (TSD)
- Social Contact Dimension (SCD)----> grau de contacte amb residents.

b) Validar la construcció:
Utilitzant les mostres/resultats de les enquestes de l'estat 3.

c) Acabar de validar les dimensions de la tipologia turística.

Escala 2: "Verificació de l'escala", es divideix en 4 estats:

1r estat: Col·lecció de dades.
2n estat: Validesa de la construcció.
3r estat: Comprobació de la validesa de la teoria.
4rt estat: Comprobació de la dimensió de l'escala.

Conclusió:

Hem establert 6 conclusions:
  1. Com que no es donava una informació exacte de la divisió dels estats per part de Cohen, el que Chul-min Mo fa, és utilitzar un mètode millorat, reforçat amb mostres de la població que ha viatjat i la que no.
  2. En el seu estudi es valoren aspectes més actitudinals, amb el major nombre de variables i factors que hi poden influir. Ex: l'experiència satisfactòria o insatisfactòria del turista; si el turista viatge amb nens o no; etc.
  3. Les preferències dels turistes combinades amb els seus valors personals proporcionen més informació per desenvolupar una segmentació del mercat internacional del turisme.
  4. Donar més serveis específics a cada segmentació del turisme.
  5. Educar els residents sobre l'existència dels turistes perquè aquests no s'hi enfrontin i tinguin una bona relació, això farà que els visitants s'enduguin una bona experiència i tornin a repetir.
  6. Aquest estudi ha estat molt important per estimular la investigació empírica necessària, per verificar, en el cas que ens ha tocat, una teoria popular mai abans comprovada empiricament.